program invers;

{
 We slaan het bord op door middel van een array.
 De locatie bord[1, 1] is bijvoorbeeld linksboven, en
 bord[1, 6] is rechtsboven.
 We slaan er 0 in op als de locatie geel is,
 1 indien rood, 2 indien geel en omgedraaid,
 en 3 indien rood en omgedraaid.
 
 Je hoeft deze array niet te gebruiken, je mag natuurlijk
 een eigen datastructuur bedenken.
}
var bord : array[1 .. 6, 1 .. 6] of byte;
  ikbengeel : boolean; // Een variable waarin staat of je geel bent of niet.

{
 Initieer het bord.
}
procedure init;
begin
 {
  Standaard zijn we rood
 }
 ikbengeel := false;
 
 {
  Vul het bord met de standaardwaarden.
  Het kan slimmer, en is ook nog niet compleet.
 }
 bord[1, 1] := 0;
 bord[1, 2] := 1;
 bord[2, 1] := 1;
 bord[2, 2] := 0;
 { ... }
 bord[6, 6] := 0;
end;

{
 Doe een zet
}
procedure doezet(zet : char);
begin
 {
  Hier moet code komen om de zet uit te voeren.
  De zet is opgeslagen in de variable zet.
 }
end;

{
 Speel het spel
}
procedure speel;
var zet : char;
begin
 while true do
 begin
  {
   Lees de zet uit, en controleer
   of deze Z of Y of een normale zet is.
  }
  readln(zet);
  if zet = 'Z' then
   break;
  if zet = 'Y' then
   ikbengeel := true;
  if (zet <> 'Z') and (zet <> 'Y') then
   doezet(zet);
  
  {
   Bereken een zet en sla deze op in de variable zet.
   Nu schrijven we gewoon een A weg.
  }
  zet := 'A';
  writeln(zet);
  flush(output); // Vergeet deze regel niet!!!
 end;
end;

begin
 init;
 speel;
end.


syntax highlighted by Code2HTML, v. 0.9.1